ལིས་ཁི་ཆང་གིས་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་མཛད།

ཟླ4བའི་ཚེས24ཉིན་ནས་ཚེས26ཉིན་བར། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུའུ་ཡི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་ལིས་ཁི་ཆང་གིས་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་མཛད། འདི་ནི་ཟླ4བའི་ཚེས24ཉིན། ལིས་ཁི་ཆང་གིས་བཞི་བའི་ཉི་ཤུའི་ལུའུ་ཧྲན་ས་འགུལ་དྲག་པོའི་དྲན་གསོ་ཁང་ནས་འདས་པོར་མྱ་ངན་ཞུ་བ་དང་མེ་ཏོག་འབུལ་བའི་ཚུལ་རེད།

ཟླ4བའི་ཚེས24ཉིན་ནས་ཚེས26ཉིན་བར། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུའུ་ཡི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་ལིས་ཁི་ཆང་གིས་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་མཛད། འདི་ནི་ཟླ4བའི་ཚེས24ཉིན། ལིས་ཁི་ཆང་གིས་བཞི་བའི་ཉི་ཤུའི་ལུའུ་ཧྲན་ས་འགུལ་དྲག་པོའི་དྲན་གསོ་ཁང་ནས་འདས་པོར་མྱ་ངན་ཞུ་བ་དང་མེ་ཏོག་འབུལ་བའི་ཚུལ་རེད།

ཟླ4བའི་ཚེས24ཉིན་ནས་ཚེས26ཉིན་བར། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུའུ་ཡི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་ལིས་ཁི་ཆང་གིས་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་མཛད། འདི་ནི་ཟླ4བའི་ཚེས24ཉིན། ལིས་ཁི་ཆང་གིས་བཞི་བའི་ཉི་ཤུའི་ལུའུ་ཧྲན་ས་འགུལ་དྲག་པོའི་དྲན་གསོ་ཁང་ནས་འདས་པོར་མྱ་ངན་ཞུ་བ་དང་མེ་ཏོག་འབུལ་བའི་ཚུལ་རེད།

ཟླ4བའི་ཚེས24ཉིན་ནས་ཚེས26ཉིན་བར། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུའུ་ཡི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་ལིས་ཁི་ཆང་གིས་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་མཛད། འདི་ནི་ཟླ4བའི་ཚེས24ཉིན། ལིས་ཁི་ཆང་གིས་བཞི་བའི་ཉི་ཤུའི་ལུའུ་ཧྲན་ས་འགུལ་དྲག་པོའི་དྲན་གསོ་ཁང་ནས་འདས་པོར་མྱ་ངན་ཞུ་བ་དང་མེ་ཏོག་འབུལ་བའི་ཚུལ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ4བའི་ཚེས24ཉིན། ལིས་ཁི་ཆང་གིས་ལུའུ་ཧྲན་རྫོང་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གཉིས་པ་ནས་དགེ་སློབ་རྣམས་དང་གསུང་གླེང་མཛད་པའི་ཚུལ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ4བའི་ཚེས24ཉིན། ལིས་ཁི་ཆང་གིས་ལུའུ་ཧྲན་རྫོང་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གཉིས་པ་ནས་དགེ་སློབ་རྣམས་དང་གསུང་གླེང་མཛད་པའི་ཚུལ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ4བའི་ཚེས24ཉིན། ལིས་ཁི་ཆང་གིས་ལུའུ་ཧྲན་རྫོང་ཁང་ཡོན་སྐྱེ་ཁམས་ཞིང་ལས་ར་བ་ནས་དེང་རབས་ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་མཛད་པའི་ཚུལ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ4བའི་ཚེས24ཉིན། ལིས་ཁི་ཆང་གིས་ལུའུ་ཧྲན་རྫོང་ཁང་ཡོན་སྐྱེ་ཁམས་ཞིང་ལས་ར་བ་ནས་དེང་རབས་ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་མཛད་པའི་ཚུལ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ4བའི་ཚེས25ཉིན། ལིས་ཁི་ཆང་གིས་སི་ཁྲོན་སློབ་ཆེན་ནས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ལས་ཞུགས་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་མཛད་པའི་ཚུལ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ4བའི་ཚེས25ཉིན། ལིས་ཁི་ཆང་གིས་སི་ཁྲོན་སློབ་ཆེན་ནས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ལས་ཞུགས་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་མཛད་པའི་ཚུལ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ4བའི་ཚེས་ཉེར་དྲུག་ཉིན། ལིས་ཁི་ཆང་གིས་ཁྲིན་ཏུའུ་དམངས་ཕན་སྔོ་ཚལ་ཁྲོམ་ར་ནས་ཁྲོམ་རའི་མཁོ་འདོན་དང་སྔོ་ཚལ་ཐོག་ཏུ་ལུས་པའི་ཞིང་སྨན་ཞིབ་བཤེར་ཚད་ལེན་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་མཛད་པའི་ཚུལ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ4བའི་ཚེས་ཉེར་དྲུག་ཉིན། ལིས་ཁི་ཆང་གིས་ཁྲིན་ཏུའུ་དམངས་ཕན་སྔོ་ཚལ་ཁྲོམ་ར་ནས་ཁྲོམ་རའི་མཁོ་འདོན་དང་སྔོ་ཚལ་ཐོག་ཏུ་ལུས་པའི་ཞིང་སྨན་ཞིབ་བཤེར་ཚད་ལེན་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་མཛད་པའི་ཚུལ་རེད།

          ཟླ་བཞི་བའི་ཚེས་ཉེར་བཞི་ཉིན་ནས་ཚེས་ཉེར་དྲུག་ཉིན་བར། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུའུ་ཡི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་ལིས་ཁི་ཆང་གིས་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་ཝང་ཏུང་མེན་དང་ཧྲིན་ཀྲང་དབྱིན་ལིས་གཉིས་ཀྱི་འགྲོ་རོགས་འོག གཡག་རྔ་དང་ཁྲིན་ཏུའུ་ནས་བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་བྱས།

          ལོ་གསུམ་གྱི་སྔོན་ལ། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ལུའུ་ཧྲན་རྫོང་ལ་ས་འགུལ་དྲག་པོ་བྱུང་བས། ལིས་ཁི་ཆང་གིས་གནོད་ཁུལ་སླར་གསོ་བསྐྱར་འཛུགས་བྱས་པ་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཅི་འདྲ་ཡིན་པར་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་གནང་བཞིན་ཡོད། ས་འགུལ་དྲན་གསོ་ཁང་ནས་ལིས་ཁི་ཆང་གིས་འདས་པོ་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་ཞུས་པ་དང་མེ་ཏོག་ཕུལ། ཁོང་ལོ་དེའི་ས་འགུལ་གྱི་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེ་སར་ཕེབས་ཏེ། སྔོན་ཆད་ཡོངས་སུ་བརླགས་པའི་བགྲོད་ལམ་ཡང་བསྐྱར་སླར་གསོ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། སྔོན་ཆད་ཀྱི་ཁང་ཆག་གི་ཤུལ་དུ་གྲལ་སྟར་བསྒྲིགས་པའི་ཁ་བ་གསར་བ་རེ་རེ་ལས་ཡོད་ལ། གནོད་ཐེབས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ད་ལྟ་བདེ་སྡོད་ལས་བརྩོན་བྱེད་པའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་མཐོང་བས། ལིས་ཁི་ཆང་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་པར་གྱུར། ཁོང་གིས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་ཏང་དང་སྲིད་གཞུང་གིས་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་བ་ཡོད་ཚད་མི་དམངས་ལ་འཚོ་བ་སྐྱིད་པོ་རོལ་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ལ། ཞུམ་པ་མེད་པ་དང་དཀའ་ངལ་གྱི་སྔུན་ནས་མགོ་མི་སྒུར་བའི་ས་འགུལ་གནོད་འགོག་གི་སྙིང་སྟོབས་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་སྔར་ལས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་སྲིད་ཅེས་གསུངས། གནས་གཞན་དུ་སྤར་ནས་བསྐྱར་འཛུགས་བྱས་པའི་ལུའུ་ཧྲན་རྫོང་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གཉིས་པ་མཐོང་རྗེས། ལིས་ཁི་ཆང་གིས་སློབ་གྲྭའི་ཁང་བ་རྣམས་སྲ་ཞིང་བརྟན་པའི་ངང་ལས་དགོས་ཞེས་གསུངས། ཁོང་སློབ་མའི་ཉལ་ཁང་དུ་སོང་ནས། ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོས་བྱིས་པ་ཚོའི་འཚོ་བོ་དང་སློབ་སྦྱོང་གི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་འདྲི་མཛད་ལ། ཁོ་ཚོས་དུས་ཚོད་ལ་གཅེས་སྤྲས་ལ་བྱེད་པ་དང་། ཤེས་བྱ་དང་ནུས་པ་སྔར་ལས་མང་བོ་སྦྱང་ནས། མ་འོངས་པར་སྤྱི་ཚོགས་ལ་དྲིན་ལན་འཇལ་རྒྱུའི་ཐུགས་རེ་བཏོན། སློབ་གྲྭའི་བྱ་འགུལ་ཁང་ནས། ཁོང་གིས་དགའ་སྤྲོ་ཆེན་པོས་སློབ་མའི་ལག་བཟོས་བརྩམས་ཆོས་ལ་གཟིགས་པ་དང་། སློབ་མ་རྣམས་ལ་འཚོ་བའི་ལག་ལེན་དང་སྦྲེལ་ནས་བསམ་གཞིགས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་གསར་སྐྲུན་གྱི་ནུས་པ་ཇེ་ཆེར་བཏང་ནས། སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་འཇོན་མི་རུ་འགྱུར་བར་བྱ་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་།

          ཁྱད་ལྡན་ཁྱད་སྟོབས་ཐོན་ལས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཧུར་ཐག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་ནི་ཐེངས་འདིའི་སླར་གསོ་བསྐྱར་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་རེད། ལིས་ཁི་ཆང་ཁང་ཡོན་སྐྱེ་ཁམས་ཞིང་ལས་ར་བར་ཕེབས་ནས། ར་བ་དེས་གཞི་ཁྱོན་ཅན་གྱི་ཚོང་གཉེར་ལ་བརྟེན་ནས་ཞིང་པའི་ལས་ཞུགས་དང་ཡོང་སྒོ་འཕར་བར་ཡར་སྐུལ་བྱེད་བཞིན་པར་ཁས་ལེན་མཛད་པ་དང་། ཁོ་ཚོས་དེང་རབས་ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་སྐབས་ཁྲོམ་རར་སླད་མེད་བདེ་ཐང་གི་ཞིང་ལས་ཐོན་རྫས་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཞིང་བ་སྔར་ལས་མང་བོ་འབྱོར་འབྲིང་གི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པར་སྐུལ་ཁྲིད་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་། ལུང་མིན་གནའ་གྲོང་གིས་ཀུང་ཟི་དང་མཉམ་ལས་ཁང་། ཞིང་ཁྱིམ་བཅས་མཉམ་འདུས་ཀྱིས་གཉེར་ནས་གནས་སྐོར་སྤྲོ་གསེང་ཐོན་ལས་སྐྲུན་བཞིན་པ་ཤེས་རྗེས། ལིས་ཁི་ཆང་གྲོང་རྡལ་དེར་སོང་ནས་ལིས་ཁི་ཆང་གིས་ཁོ་ཚོའི་བདག་གཉེར་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་མཛད་པ་དང་། ཁོ་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་གནས་སྐོར་པ་སྔར་ལས་མང་བོ་འགུག་ཐུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུས།

          གཡག་རྔ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྲིད་དོན་ཞབས་ཞུ་ལྟེ་གནས་ནས། ལིས་ཁི་ཆང་གིས་བྱ་བ་སྒྲུབ་མཁན་དང་བྱ་བ་སྒྲུབ་པར་ཡོང་བའི་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་གླེང་མཛད་དེ། སྲིད་བསྡུ་དབང་གཏོང་གི་འཕེལ་རིམ་དང་། འགན་བཅོལ་ལྔ་དང་གྲོན་དངུལ་གཅིག་གི་སྲིད་ཇུས་ལེགས་སྒྲིག་དང་། ཁེ་ལས་ཀྱིས་ཚོང་གཉེར་དཔྱ་ཁྲལ་དེ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འཕར་སྣོན་དཔྱ་ཁྲལ་དུ་བསྒྱུར་བའི་མྱོང་ཚོར་སོགས་ལ་རྒྱུས་ལོན་མཛད། ཁོང་གིས་བཅོས་སྒྱུར་མཁྲེགས་གཏོར་བྱ་བ་བཟང་བོར་སྒྲུབ་ནས། ཁེ་ལས་དང་མང་ཚོགས་ལ་བཅོས་སྒྱུར་གྱི་ཁེ་ཕན་སྔར་ལས་མང་བོ་ཐོབ་པར་བྱེད་དགོས་ཞེས་ནན་གྱིས་བསྟན།

          ལིས་ཁི་ཆང་སི་ཁྲོན་སློབ་ཆེན་ཝང་ཅང་སློབ་ཁུལ་དུ་ཕེབས་ནས་རྟོག་ཞིབ་མཛད། ཁོང་གིས་སློབ་གྲྭ་དེས་ཁྱབ་ཁོངས་མང་བོ་ནས་བླངས་པའི་གསར་གཏོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ཁས་ལེན་གང་ལེགས་མཛད། ལས་ཞུགས་མཛུབ་སྟོན་ལྟེ་གནས་ནས། ཁོང་གིས་ལས་མི་བསྡུ་བའི་ཁེ་ལས་དང་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་ཚོར་གསུང་གླེང་མཛད་དེ། ད་ལོའི་ལས་ཞུགས་ཁྲོམ་རའི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་མཛད་པ་དང་། སློབ་གྲྭས་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་འཛམ་གླིང་གི་རིག་ཚན་རྩེ་གྲས་སྐྲུན་དགོས་པ་མ་ཟད། དེ་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བ་ནི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མའི་ལས་ཞུགས་བྱ་བ་བཟང་བོར་སྒྲུབ་པའི་ཁྲོད་དུ་ལས་འགན་སྔར་ལས་ཆེན་པོ་ཁག་ཏུ་ཁུར་དགོས་ཞེས་གསུངས།

          ཁྲིན་ཏུའུ་དམངས་ཕན་སྔོ་ཚལ་ཁྲོམ་ར་ནས། ལིས་ཁི་ཆང་གིས་མང་ཚོགས་དང་བརྗེ་རེས་མཛད་དེ་ཁྲོམ་རའི་མཁོ་འདོན་དང་། སྔོ་ཚལ་ཐོག་ཏུ་ལུས་པའི་ཞིང་སྨན་ཞིབ་བཤེར་ཚད་ལེན་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་མཛད་པ་དང་། ཁྲོམ་ར་དེས་མཉམ་འབྲེལ་དྲ་སྣོན་གྱི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཞིང་ལས་ཐོན་རྫས་ཐད་འཚོང་སྟེགས་བུ་ཆེན་པོ་སྐྲུན་པ་དང་མ་རྩ་ཇེ་དམར་བཏང་བར་གཟེངས་བསྟོད་མཛད། ཁོང་གིས་ཚོད་སླེའི་འགན་ཁུར་ལམ་ལུགས་དངོས་སུ་དངོས་འབེབས་བྱས་ཏེ། ཁྲོམ་རའི་མཁོ་འདོན་ལ་ཁག་ཐེག་དང་ཟས་རིགས་བདེ་འཇགས་ལ་ཁག་ཐེག་བྱས་ནས། དཀའ་ཁག་ཆེ་བའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་འཚོ་བར་འགན་སྲུང་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས།

          ལིས་ཁི་ཆང་གིས་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་རིང་ལ་དཀའ་སྤྱད་མཁྲེགས་གཏོར་ཐད་ནས་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་བླངས་པར་ཁས་ལེན་གང་ལེགས་མཛད་པ་དང་། སི་ཁྲོན་གྱིས་མུ་མཐུད་དུ་ཏང་གི་གཞི་རྩའི་ལམ་ཕྱོགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། འབྱོར་འབྲིང་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་དམིགས་འབེན་ཧུར་ཐག་གིས་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་ཐོན་པའི་རྒྱབ་རྟེན་ནུས་པ་སྔར་ལས་བཟང་བོར་བཏོན་ནས། དཔལ་འབྱོར་གསར་བ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བའི་ཐད་ནས་སྔོན་གྲལ་དུ་སྐྱོད་དགོས་པའི་ཐུགས་རེ་བཏོན།

ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད།

ཞི་ཅིན་ཕེན་དབྱི་ལང་ཉིང་རྡུལ་གནད་དོན་རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་ལམ་ལུགས་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་པའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཞུགས།

ལིག་ཡུན་ཧྲན་གྱིས་མོང་གོལ་མི་དམངས་ཏང་གི་ཀྲུའུ་ཞི། རྒྱལ་ཁབ་གྲོས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་མེས· ཨུན་ཧི་པོ་ལའེ་ཏི་ཡིས་ཁྲིད་པའི་མོང་གོལ་མི་དམངས་ཏང་གི་འཐུས་ཚབ་ཚོགས་པར་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

ཞི་ཅིན་ཕེན་གྱིས་ཅེ་ཁིའི་ཙུང་ཐུང་ཙི་མན་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

ཡུས་ཀྲིན་ཧྲིན་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་བར་ཞུགས་པའི་ཡུན་ནན་འཐུས་ཚབ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཞིབ་ལ་ཞུགས།

ཡུས་ཀྲིན་ཧྲིན་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་བར་ཞུགས་པའི་ཡུན་ནན་འཐུས་ཚབ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཞིབ་ལ་ཞུགས།

རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་བ་ཚོགས་མགོ་བརྩམས།

ལིས་ཁི་ཆང་གིས་ཀྲུང་གོ་ན་བྱ་བ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཆེད་མཁས་པ་ཁ་ཤས་ལ་བརྩེ་བའི་མཇལ་འཕྲད་གནང་བར་མ་ཟད་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་མོལ་བྱས།

ཧྲིན་ཀྲང་ཧའོ་ཕིན་གྱི་མངག་བཅོལ་ལྟར། ཧྲིན་ཀྲང་གཞོན་པ་ཝང་ལི་མེན་རྨ་ཆུའི་སྟོད་རྒྱུད་ཀྱི་ཆུ་གློག་གསར་སྤེལ་ཚད་ཡོད་འགན་ཁུར་ཀུང་ཟིར་སོང་ནས་འཐབ་ཕྱོགས་དང་པོར་བྱ་བ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་ལས་བཟོ་བ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་བྱས།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བཟོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་བའི་ལག་བསྟར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་བ་བསྡུས།

ལིས་ཁི་ཆང་གིས་ཀྲུང་གོ་ན་བྱ་བ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཆེད་མཁས་པ་ཁ་ཤས་ལ་བརྩེ་བའི་མཇལ་འཕྲད་གནང་བར་མ་ཟད་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་མོལ་བྱས།