ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་ཕིན་ལི་ཡོན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་རང་རྒྱལ་གྱི་ནན་སི་ལ་ཧྥུ་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཅའ་སྡོད་བྱས་པའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་འགད་གཏོར་བྱུར་བའི་དོན་རྐྱེན་ཁྲོད་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་བའི་དཔའ་བོ་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་ཞུས།

སྤེལ་དུས། 2016-06-19ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད