ཞི་ཅིན་ཕིང་ཧྲང་ཧའེ་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཁོངས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་པའི་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2016-06-26ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད