ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཉིས་སྟོང་བཅུ་བདུན་ལོའི་ཕྱིར་སྡོད་གཞུང་ཚབ་པའི་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པའི་གཞུང་ཚབ་པ་ཡོངས་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་མ་ཟད་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2017-12-29ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད