ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་༢༠༡༧ལོའི་ཕྱི་སྡོད་གཞུང་ཚབ་པའི་ལས་དོན་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཞུགས་པའི་གཞུང་ཚབ་པ་ལ་སྣེ་ལེན་བྱས་པ་མ་ཟད་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2017-12-29ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད