གསར་འགྱུར་རིང་གྲས་སེམས་སུ་དམངས་མེད་ན་དཔོན་མི་ཟེར་ཞེས་པའི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཞ་ཅང་གྲོང་ཚོ་ལ་རོགས་སྐྱོར་གནང་བའི་དངོས་ཟིན་མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཐོག་བཀོད།

སྤེལ་དུས། 2017-12-29ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད