བདེན་འཚོལ་དུས་དེབ་ཐོག་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཏང་གི་སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཐོག་གི་གཏམ་བཤད་ཅེས་པ་འགོད་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-01ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད