ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་ལྷོ་ཧྥེའི་ཙུང་ཐུང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་དང་ལྷོ་ཧྥེ་བར་ཕྱི་འབྲེལ་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་འཁོར་བར་ཞལ་པར་བསྐྱོན་རེས་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-01-02ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད