ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གདན་ཞུས་ལྟར་ཧོ་ལན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཝེ་ལན་ཡཱ་ལི་ཧྲན་ཏ་ཡིས་ཀྲུང་གོར་འཚམས་འདྲི་གནང་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-31ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད