ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གདན་ཞུ་ལྟར་ཧོ་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་ཝེ་ལིན་ཡ་ལིས་ཧྲན་ཏ་ཡིས་རང་རྒྱལ་དུ་འཚམས་འདྲི་བྱ་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-31ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད