རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱིས་ལྗོངས་བཟོ་ཚོང་མཉམ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཁྱུར་རྒན་ཡོལ་ཞུས་པའི་ལས་བྱེད་རྒན་གྲས་ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-02-02ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད