ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ལས་བྱེད་རྒན་གྲས་ཅུད་ཀྱིས་ལས་འཁྱུར་རྒན་ཡོལ་ཞུས་པའི་ལས་བྱེད་པའི་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་བསུ་བའི་ཇ་སྟོད་བཤམས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-02-11ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད