ཕིན་ཁྲང་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ལས་ཀྲུང་གོའི་སྐྱེས་མའི་ཁངས་ཤུད་འགྲན་ཞུགས་པར་དངུལ་གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ།

སྤེལ་དུས། 2018-02-14ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད