རྔ་བ་ཁུལ་གྱིས་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་འཛུགས་སྐྲུན་ས་ཞིང་འཕྲི་སྣོན་བྱེད་པའི་ལས་ཀའི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-04-29ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད