ཚོང་རྟགས་ཀྲུང་གོར་གཏོད་ཅེས་པ་དང་ཚོང་རྟགས་རྒྱུད་སྤེལ་ཁེ་ལས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིད་ཅན་ལས་གྲྭའི་བོད་ལྗོངས་ས་ཚོགས་ཀྱི་ཞིབ་གྲོས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-05-05ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད