ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཧྲང་ཧེ་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཆིན་ཏའོ་མཐོ་རིམ་གྲོས་ཚོགས་ལ་མགོ་འཛིན་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད་འབྲེལ་ཡོད་བྱ་འགུལ་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-06-10ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད