ཕྱི་འབྲེལ་པུའུ་ཡིས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཅའ་སྡོད་བྱེད་པའི་གཞུང་ཚབ་པའི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-25ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད