ལའོ་ཝུའོ་མི་དམངས་གསར་བརྗེ་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཧྲུའུ་ཅི། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་པིན་ཡང་གིས་ཧྲུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཧྭ་ཡོན་རྫོང་ཧྲི་པཱ་ཏུང་སྡེ་བའི་དབུལ་སྐྱོར་བྱ་བར་དཔྱད་ཞིབ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-06-27ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད