ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གུང་གཞོན་ཚོགས་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་སྐབས་གསར་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚན་པའི་ཁོངས་མི་ཚོ་དང་ཁ་བརྡ་གནང་དུས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཐོབ།

སྤེལ་དུས། 2018-07-04ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད