ལི་ཀྲན་ཧྲུའུ་དང་ཨུ་རུ་སུ་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཡིས་གྲོས་མོལ་གནང་བ་མ་ཟད་ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་ཆེན་དང་ཨུ་རུ་སུའི་གྲོས་ཁང་མཉམ་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་བ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-07-06ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད