སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྙིང་དོན་གྱི་ལས་བྱེད་རྒན་པའི་བརྡ་ཁྱབ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-07-08ཡོང་ཁུངས། 央视网

མཉམ་སྤྱོད