སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དགུ་པས་འབྲེལ་ཡོད་གྲོས་གཞི་ལ་གྲོས་ཞིབ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་སྙན་ཞུར་ཉན་པ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-07-10ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད