ཧན་ཀྲེང་གིས་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་སྐུལ་སྤེལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པའི་ཐོག་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འགན་ཡག་པོ་འགྲུབ་དགོས་ཞེས་ནན་གསུང་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2018-07-10ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད