སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པའི་མཉམ་འབྲེལ་ཚོ་ཆུང་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་ནས་རླུང་ཁམས་ཆེན་མོའི་འབག་བཙོག་འགོག་བཅོས་བཅའ་ཁྲིམས་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ་ལ་གྲོས་ཞིབ་དང་ཆེད་དུ་ལན་སློག་ཡོད།

སྤེལ་དུས། 2018-07-11ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད