ཚོང་དོན་པུའུ་ཡི་གསར་འགྱུར་མགྲིན་ཚབ་པས་ཨ་རི་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་རང་རྒྱལ་གྱིས་ཨ་རིར་ཕྱིར་གཏོང་བྱས་པའི་ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ཉིས་སྟོང་གི་ཚོང་རྫས་ལ་སྒོ་ཁྲལ་སྤར་བའི་ཞིབ་ཐོའི་ཐད་གཏམ་བཤད།

སྤེལ་དུས། 2018-07-12ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད