ཀྲུང་གོའི་དངུལ་ཁང་གི་ཁའེ་ཕིང་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་གྱོད་དོན་གྱི་ཉེས་ཅན་གཙོ་བོ་ཞུས་ཁྲའོ་ཧྥན་ཨ་རི་ནས་བཙན་གྱིས་ཕྱིར་ཁྲིད་ཡོད།

སྤེལ་དུས། 2018-07-12ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད